BelRAI brengt zorgnoden in kaart

BelRAI© is een verzameling van gestandaardiseerde beoordelingsinstrumenten die in diverse zorgsectoren gebruikt kunnen worden en als doel hebben de zorgkwaliteit en -continuïteit te optimaliseren. 

Welzijnszorg Kempen organiseert jaarlijks meerdere opleidingsmomenten om zorgverleners op te leiden tot BelRAI-indicatiestellers. 

BelRAI© in het kort

BelRAI© laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden.

Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens die vervolgens kunnen dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening.

De gegevens worden door de zorgverleners elektronisch geregistreerd. Hiervoor wordt een gratis BelRAI© onlineplatform aangeboden.

BelRAI© is dus een hulpmiddel voor zorgverleners en zorgorganisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen of personen in een complexe zorgsituatie op te volgen.

De BelRAI© beoordelingsinstrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde instrumenten van interRAI. De interRAI instrumenten leveren ook gevalideerde algoritmen die op basis van de verzamelde informatie berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van de persoon, zijn zorgrisico’s en zijn sterkten en zwakten. De algoritmen geven ook aan wat de aandachtspunten van de persoon zijn en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen.

Bron: https://belrai.org/nl

Wat doet BelRAI© niet?

BelRAI© is geen zorgdossier en ook geen zorgplanner. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverleners om, in professionele autonomie, de verkregen informatie te beoordelen en in te schatten met het oog op het plannen van zorgen en het opvolgen van de kwaliteit van de zorg. De zorgplanning gebeurt in het zorgdossier of in het patiëntendossier, wat een aparte softwareomgeving betreft.

Bron: https://belrai.org/nl

Hoe gebruikt Vlaanderen BelRAI©?

In maart 2018 keurden de federale regering en de deelstaatregeringen het protocolakkoord over de stapsgewijze invoering van BelRAI in de zorgsectoren goed. Hiermee engageren de verschillende regeringen zich om BelRAI te implementeren in België. Een aantal BelRAI-instrumenten zijn klaar voor een grootschalige implementatie in de zorgsectoren. Voor sommige instrumenten zijn de vertalingen of het onderzoek via pilootprojecten nog lopende. De komende jaren zullen onder andere verschillende BelRAI-instrumenten ingevoerd worden in de sectoren van de Vlaamse sociale bescherming.

Bron: https://belrai-kennisportaal.be/over-belrai

Momenteel gebruikt Vlaanderen de BelRAI Screener om het recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (ZBO) toe te kennen.

Meer weten over BelRAI©?

Op de website van het Kwaliteitscentrum Diagnostiek kan je heel wat interessante links vinden waar je meer te weten komt over de BelRAI-toepassingen. 

 

Volg je BelRAI-opleiding bij Welzijnszorg Kempen

Sinds 2021 is Welzijnszorg Kempen actief als regionaal trainingscentrum. Onze focus ligt vooral op het opleiden van maatschappelijk werkers van de sociale diensten in de Kempen en verantwoordelijken gezinszorg binnen de publieke sector. 

Hoe word je BelRAI-Indicatiesteller?

Wil je zelf BelRAI-Screener inschalingen kunnen doen? Dan kan je een opleiding tot indicatiesteller BelRAI-Screener volgen. Na deze training ontvang je een officieel attest. Deze training omvat 3 halve opleidingsdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

We organiseren jaarlijks verschillende opleidingsmomenten. Via deze inschrijvingspagina kom je te weten wanneer, wat de kostprijs is en kan je jezelf meteen inschrijven.

Voor je de opleiding kan starten en een attest kan ontvangen, moet er voor jou een zorgverlenersprofiel aangemaakt worden in het vormingsportaal van het Kwaliteitscentrum Diagnostiek.

Dit profiel moet aangemaakt worden door de verantwoordelijke binnen je organisatie.

Deze handleidingen kunnen de verantwoordelijke binnen je organisatie daarbij helpen:

Voor je naar de opleiding komt volg je zelfstandig een e-learningmodule. Deze vind je in het voor jou aangemaakte zorgverlenersprofiel. 

Tijdens de opleiding ga je in groep dieper in op de BelRAI-instrumenten. Na een portie theorie leer je hoe je de instrumenten in de praktijk toepast. 

Na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject ontvang je een door de Vlaamse overheid erkend attest als indicatiesteller.

Voordat je effectief indicatiestellingen kan afnemen moet je organisatieverantwoordelijke je hiervoor correct registeren. Waar dit moet gebeuren hangt er van of je organisatie een COT of Niet-COT organisatie is. 

Meer info hierover kan je vinden onder punt 4 in het FAQ-document van VVSG.

Is jouw organisatie Niet-COT? Dan kan deze handleiding je helpen om de rollen toe te kennen.

Om je attest van indicatiesteller te behouden moet je jaarlijks een intervisiemoment volgen. Ook dit kan bij Welzijnszorg Kempen. 

Wil je weten wanneer deze momenten doorgaan, kijk dan op de inschrijvingspagina

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene vragen in het kader van de Circle of Trust (COT)
  • Neem in eerste instantie contact op met uw eigen Data Protection Officer (DPO)
  • Uw DPO kan terecht bij de DPO van de Vlaamse overheid via cot@vlaanderen.be
  • Vragen in het kader van toegangsbeheer (bijvoorbeeld: wie is de verantwoordelijke van mijn organisatie?): belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be
ICT-technische vragen bij het gebruik van BelRAI in een eigen softwarepakket
  • Neem contact op met uw eigen ICT-dienst en/of softwareleverancier. Zij zullen uw vraag indien nodig escaleren richting Vlaamse IT-platform BelRAI.
ICT-technische vragen bij het gebruik van de webtoepassing van BelRAI
  • Bij vragen over het toegangsbeheer van eHealth: maak eerst gebruik van de handleiding eHealth toegangsbeheer en neem nadien contact op met belrai@vlaanderen.be
  • Bij andere technische vragen of foutmeldingen: neem contact op met belrai@vlaanderen.be

Vragen over het gebruik van de webtoepassing van BelRAI

  • Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding
  • Andere vragen? Neem contact op met belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be
BelRAI-opleidingen en opleidingsmateriaal
  • BelRAI-indicatiesteller? Neem contact op met de eigen BelRAI-trainer via belrai@iok.be.
BelRAI-inhoudelijke vragen (items, CAPS, schalen)
  • Voor alle inhoudelijke vragen over de BelRAI-instrumenten: belrai@iok.be.