Een regionaal participatie- en netwerktraject voor nieuwkomers

Het participatie- en netwerktraject is één van de vier onderdelen van het inburgeringstraject voorgeschreven door het Agentschap Integratie en Inburgering. Samen met onze partners hebben we de ambitie om zoveel mogelijk regionale burgers en organisaties te enthousiasmeren en activeren om hierin een rol op te nemen zodat elke nieuwkomer een traject kan volgen dat aansluit bij zijn/haar noden en interesses.

De vierde pijler, wat is dat?

In januari 2023 ging de vierde pijler van het inburgeringstraject in voege. Inburgeraars zullen naast een traject Nederlands, een traject Maatschappelijke Oriëntatie en een traject naar opleiding of werk (de eerste drie pijlers) nu ook een vierde traject volgen: het participatietraject. Voor nieuwkomers in onze samenleving is een vlotte integratie niet altijd vanzelfsprekend. De taal is anders, maar ook sociale afspraken en conventies zijn anders. Het participatietraject wil nieuwkomers ondersteunen in het uitbouwen van een sociaal netwerk en zorgen voor een betere lokale verankering in hun nieuwe omgeving.

Aangezien de lokale besturen het dichtst bij de burger en bij lokale initiatieven staan, krijgen zij de verantwoordelijkheid om een participatieaanbod te ontsluiten. Het doel is om anderstalige nieuwkomers uit een ruime waaier van mogelijkheden te laten kiezen zodat elk traject op maat uitgebouwd kan worden. Lokale besturen worden aangemoedigd om bovenlokaal af te stemmen, waardoor Welzijnszorg Kempen de coördinatie van dit project op zich neemt voor de 27 aangesloten besturen.

Het participatie- en netwerktraject betreft een verplicht traject voor wie niet werkt of studeert en bedraagt minimaal 40 uur.

Binnen de regio liep eerder al een proeftuin bij interlokale vereniging Baldemore. Met het project ‘Sterk Netwerk’ werden binnen een buurtnetwerk 21 duo’s gevormd van inburgeraars en Kempische burgers. Bevindingen uit de proeftuinen vormen de basis voor nieuwe acties binnen dit project.

mei 2023
Project ingediend

Op 31 mei 2023 diende Welzijnszorg Kempen een projectvoorstel in betreffende de vierde pijler inburgering.

Het projectvoorstel werd op 30 juni 2023 goedgekeurd.

juli 2023
Aanwerving projectmedewerkers

Welzijnszorg Kempen startte met de aanwervingsprocedure van een netwerkcoach en een regiocoördinator om het project verder samen uit te werken met de gemeentes en andere organisaties.

september 2023
Startmoment stuurgroep

Tijdens de eerste stuurgroep in september werd de basis gelegd voor het Kempens netwerk 4de pijler. De uitdagingen met betrekking tot integratie en diversiteit in onze regio werden geïnventariseerd.

Najaar 2023
Netwerkcoach en netwerkcoördinator gaan aan de slag

De netwerkcoach en netwerkcoördinator startten in oktober 2023. Nog in 2023 worden kennismakingsrondes georganiseerd bij alle lokale besturen en andere betrokken partners. Er wordt een gedeelde ambitieuze visie en missie geformuleerd.

Januari 2024
Een duidelijk actieplan

Finaliseren van de missie en visie van dit project met doorvertaling naar een actieplan.

Wil je meer info over dit project?

Neem dan contact op met Evelien Van Eynde, netwerkcoach of Birgit Oris, regiocoördinator voor het project vierde pijler via wzk.beleid@iok.be.